Pravice in olajšave

Za vas je zakonodajalec predvidel posebne ugodnosti in olajšave, ki naj vam pomagajo pri lajšanju finančnih bremen družinske situacije. Za podrobnejša pojasnila se obrnite na CSD.

DODATEK ZA NEGO
je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi, do otrokovega 18. leta starosti. če se šola, do njegovega 26.leta starosti. O njem odloča zdravniška komisija, za prvo vlogo zaprosite otrokovega pediatra ali razvojnega pediatra. S to odločbo kasneje urejate vse olajšave in pravice.

NADOMESTILO ZA IZGUBLJEN DOHODEK ALI STATUS DRUŽINSKI POMOČNIK
Kraj: CSD Lahko uveljavljate v primeru težke duševne, težke telesne ali težke funkcionalne motnje.

PRAVICA DO NAJMANJ TREH DODATNIH DNI LETNEGA DOPUSTA
Lahko uveljavljata oba starša.

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO Lahko uveljavljate po otrokovem 18. letu in pridobitvi invalidnine.

NEGA OTROKA, KI PREBOLEVA HUDO BOLEZEN
Kraj: ZZZS – imenovani zdravnik z odloč-bo. Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem var-stvu z zdravstvenem zavarovanju (30. člen).

DOHODNINA (INFORMATIVNI IZRAČUN)
Kje: Davči uradi. Spletna stran: www.durs.gov.si Rok: 31.1. Obrazec: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izra-čunu dohodnine za leto… Priloga: Odločba CSD za dodatek za nego ali Odloč-ba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.
Pri dohodnini za vzdrževane družinske člane (ZA OMDR) lahko uveljavljate VIŠJO OLAJŠAVO.

DODATNI DNEVI DOPUSTA
Zakonodaja: Zakon o delovnih razmerjih, 159. člen (trajanje letnega dopusta): Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno priza-detostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Nekatere kolektivne pogodbe dopuščajo tudi 5 dni dodatnega dopusta (lahko tudi več glede na interne akte in pravilnike). Dodatni dopust lahko koristita oba starša. Dodatne dneve dopusta lahko koristijo tudi starši dolgotrajno bolnih otrok (čeprav ti v zakonih niso posebej ome-njeni).

MOŽNOST PODALJŠANJA PORODNIŠKE IN KASNEJE DELO ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS
do 18. leta otrokove starosti

SOBIVANJE Z BOLNIM OTROKOM V BOLNIŠNICI DO OTROKOVEGA 6. LETA STAROSTI – BREZPLAČNO BIVANJE
Kje: Bolnišnice in Klinike. Zakonodaja: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (23. člen). Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odloč-ba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

REPUBLIŠKA ŠTIPENDIJA
Kje: Zavod za zaposlovanje. Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo. Pojasnilo: sorojenci (dijaki, študenti).

POPUST PRI NAROČNINI TELEKOMA IN SIOLA
Kje: OE Telekoma. Pupust: 2€ SIOL Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

SOCIALNA POMOČ VAŠEGA SINDIKATA ALI PODJETJA
Kraj: Nekatera podjetja. Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo. Pojasnilo: Nekatera podjetja oz. sindikati na pod-lagi statutov in vaše vloge dodelijo socialno ali solidarnostno pomoč za otroke s PP ali invalide. Pozanimajte se!

SOCIALNA POMOČ OBČINE
Kraj: nekatere občine. Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

POVRAČILO PREVOZNIH STROŠKOV IN DNEVNIC
Kraj: OE ZZZS Pojasnilo: Na podlagi obrazca, ki ga dobite pri pediatru o povračilu prevoznih stroškov dobite povračilo za le te in dnevnice.

PRIDOBITEV PARKIRNE KARTE ZA INVALIDA
Kje: Upravne enote Zakonodaja in obrazci: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200641&stevilka=1797 Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

ZAVAROVANJE AVTOMOBILA
Kje: Triglav, Adriatic-Slovenica, Generali…. Popust: 10% Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo. Vozila ni po-trebno registrirati na otroka.

OPROSTITEV PLAČILA ZA UPORABO CEST – CESTNA TAKSA
Kje: Tehnični pregledi, Upravne enote, e-uprava. Dokazilo: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo. Pojasnilo: Vlogo in dokazilo je potrebno oddati cca. 14-21 dni pred podaljšanjem veljavnosti prometnega dovo-ljenja.

NAKUP NOVEGA AVTOMOBILA
Kje: Davčni uradi. Zakonodaja: Zakon o davku na motorna vozila (5. člen) http://www.shrani.si/f/2l/yp/fbT7Lzb/zakonodavkunamotornavozi.pdf Priporočilo: Pri mladoletnih otrocih s posebnimi potre-bami se lahko vpiše kot lastnika avtomobila otroka ali starše. S tem, da če vpišete OA na otroka mora pri odtu-jitvi (prodaji) avtomobila dati soglasje CSD! Zato je bolje, da se napiše OA na očeta ali mamo otroka s PP.

UPRAVIČENOST DO DOLOČENIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZZZS
Kje: Območne enote ZZZS Spletna stran: http://www.zzzs.si/ Pojasnilo: Seznam medicinsko-tehničnih pripomočkov se spreminja, zato je potrebno pregledati spletno stran in pridobiti nov seznam.

PLENICE NA RECEPT PRI STAROSTI OTROKA NAD 4,5 LET
V kolikor je Vaš otrok star več kot štiri leta in pol (4 1/2) in še lula in kaka v pleničko, ste upravičeni do določenega števila pleničk, naročilnico pa dobite pri svojem pediatru.

NEURGENTNI PREVOZ Z REŠEVALNIM VOZILOM (za določne bolezni in stanja)
Pri izbranem pediatru samo dvignete “Nalog za prevoz pacienta” in dan, dva pred datumom pregleda pokličete 112 ter naročite prevoz.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA (pri preračunu dohodka na družinskega člana se šteje še dodaten član)
Kraj: Nekatere občine. Olajšava: za 1-2 razreda (10-20%). Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

OPROSTITEV PLAČILA UPRAVNIH TAKS
Kraj: Upravne enote, Tehnični pregledi. Dokazila: Odločba CSD o dodatku za nego ali Odločba ZPIZ o dodatku za pomoč in postrežbo.

VSTOPNINE
Prost vstop za invalide in otroke s posebnimi potrebami do 10. leta starosti ter ostale otroke do 2. leta starosti (vprašati za ugodnosti pa ni greh kadarkoli, če imate bol-nega otroka) v ZOO Ljubljana. Znižana vstopnina v Postojnski jami, brezplačen prevoz z ljubljansko vzpenjačo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.